Spring til indhold

Praktikant ved Den danske FN-mission

Danmarks faste mission ved FN i New York tilbyder praktikantophold for universitetsstuderende af seks måneders varighed, med start ultimo januar og ultimo juli. FN-missionen modtager seks praktikanter i foråret og seks praktikanter i efteråret.


Hvem kan søge?

Alle studerende som har bestået en bachelorgrad på en videregående uddannelse og er indskrevet på overbygningen. Danske sprogkundskaber er en forudsætning, da arbejdssproget på FN-missionen er dansk. NB: Ansøgere må ikke tidligere have været i praktik i Udenrigstjenesten.

Arbejdsopgaver
Som praktikant får du en af FN-missionens medarbejdere som praktikvejleder. Du assisterer vejlederen i det daglige arbejde og hjælper med at følge møder, lave research, skrive indberetninger til Udenrigsministeriet og pleje kontakter til andre medlemslande og FN-systemet. Under opholdet vil du blive inddraget i Danmarks udenrigspolitiske håndværk ved verdens centrale mellemstatslige organ og få et grundigt indblik i både Udenrigstjenestens og FN’s arbejde. Den omfattende mødeaktivitet i FN giver lejlighed for praktikanterne til at engagere sig i områder, der har særlig interesse, og at arbejde selvstændigt på aftalte områder. FN-missionens faste medarbejdere arbejder meget selvstændigt, og på grund af det tidsmæssige pres og de mange møder, må praktikanten selv være proaktiv for at koordinere med sin vejleder. Arbejdsopgaverne tilpasses Missionens opgaver generelt, og i perioder med øget belastning, f.eks. ved ministerbesøg eller særlige arrangementer, kan andre typer af opgaver også forekomme, herunder opgaver af mere praktisk karakter. På FN-missionen opdeles arbejdet i tre faglige teams. Til hvert team tilknyttes to praktikanter i en periode på seks måneder.

1. Udenrigs- og sikkerhedspolitik/stabilisering
Med fokus på konflikter på Sikkerhedsrådets dagsorden, resolutioner vedr. Mellemøsten, Afrika og Asien og FN's fredsopbygningsindsatser.

2. 2030-dagsordenen/udviklingspolitik/humanitære spørgsmål
Med fokus på FN's arbejde med implementering af 2030-dagsordenen/Verdensmålene, FN’s udviklingsfonde og programmer, kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, FN's befolkningskommission, klima og bæredygtig udvikling, fattigdomsbekæmpelse, international handel og gæld, makroøkonomisk politik, sundhed, uddannelse samt tværgående humanitære spørgsmål i FN.

3. Menneskerettigheder/folkeret
Med fokus på dels alle aspeker af FN’s menneskerettighedsarbejde i New York – herunder Danmarks kandidatur til Menneskerettighedsrådet, sociale og kulturelle spørgsmål i FN samt danske mærkesager såsom tortur, kvinders rettigheder og oprindelige folk – og dels FN’s folkeretslige arbejde, fremme af den internationale retsorden, ICC, Responsibility to Protect og FN’s sanktioner.

Forventninger
Du skal ved praktikperiodens start have en bachelorgrad fra en videregående uddannelse. Du skal have lyst til at arbejde i et internationalt miljø, hvor udadvendthed og en opsøgende tilgang er afgørende. Gode engelskkundskaber er en forudsætning, og du bør være god til at formulere dig skriftligt både på dansk og engelsk.

Vilkår
Praktikanten er selv ansvarlig for udgifter i forbindelse med ophold i New York, private rejser samt syge-, ansvars- og ulykkesforsikring. Varigheden for praktikpladser er ultimo januar – ultimo juli i foråret, og ultimo juli – ultimo januar i efteråret. Præcise datoer aftales med FN-missionen og praktikvejlederen.

Ansøgning
Den samlede ansøgning bør overholde følgende kriterier:  

  • Ansøgning skrives på dansk (max. 1 A4-side)
  • Du skal vedlægge CV og  karakterblad fra uddannelsessted(er)
  • Du kan evt. vedlægge anbefalinger og andre relevante bilag.
  • Ansøgning og bilag fremsendes i én samlet PDF-fil.

Gør i din ansøgning opmærksom på, hvilket af de tre ovenstående faglige teams, du vil arbejde i, og kom gerne ind på, hvilke kvalifikationer du har inden for netop dette område. Bemærk at du kun kan ansøge om at blive praktikant ved ét af de faglige teams.

  • Udfyld emailens emnelinje således:
    "Praktikansøgning. Forår 2020. Team (1, 2 eller 3). Dit navn."
  • Send ansøgningen til email-adressen nycmis@um.dk.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for praktikophold i foråret 2020 er fredag d.  30. august 2019. Efterfølgende ansøgningsrunde vil blive til praktikophold i efteråret 2020, hvor ansøgningsfristen er fredag d. 14. februar 2020.

Mere information 
Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikophold ved FN-missionen, kan du skrive til nycmis@um.dk. Endvidere henvises til Udenrigsministeriets  retningslinjer for praktikanter gældende  fra 1. august 2015 for uddybende information.